Onkel Haralds Tog

- Det holder mens det kører
Tilbage Næste

 

Startside
Kontakt
Mig og Onkel Haralds Tog
Hvad jeg ved om toget
Oversigt over vogne
Reklamer
Andet legetøj fra Onkel Harald
Fotoalbum
Restaurering
Hvad er det værd?
Køb-salg-bytte
Litteratur
Andre kilder
Teknotog der ligner
Fængsleslegetøj
Nyheder
Links

Fængselslegetøj

Som omtalt under "Hvad jeg ved om toget" er Onkel Haralds Tog ikke fængselslegetøj, men historien om fængselslegetøj fortjener alligevel at blive fortalt.

Fængselslegetøj er en særligt dansk fænomen. Pr. 1. april 1905 trådte en ny lov i kraft, som pålagde fangerne en arbejdsforpligtelse, man valgte at satse på legetøjsproduktion, fordi der på den tid kun fandtes 9 legetøjsvirksomheder med tilsammen 25 medarbejdere hvoraf de 16 var arbejdere, hovedparten af det legetøj der blev solgt i Danmark på den tid blev importeret fra Tyskland. (Kilde: Erik Carlé)

Foto fra jubilæumsskriftet (fotograf ukendt)

Pioneren på området var fængselsinspektør  i Vestre Fængsel Stener Frederik Grundtvig (barnebarn af NFS Grundtvig), siden startede andre fængsler med tilsvarende produktion af legetøj.

I 25 års jubilæumsskriftet for legetøjsproduktionen i fængslerne udgivet af Dansk Legetøjsfabrik oplyses det at fabrikken havde eneret på legetøj produceret i fængslerne.

Læs jubilæumsskriftet her.

Produktionen af trælegetøj i Vestre Fængsel for Dansk Legetøjsfabrik ophørte d. 27. juni 1977 med leverance af restordrer, der var flere flere årsager til aftalens ophør, dels kunne legetøjet ikke konkurrere med det masseproducerede plasticlegetøj og dels fordi mange af de indsatte foretrak at deltage i undervisning frem for legetøjsproduktion. (Kilde: Erik Carlé)

Valby lokalhistoriske arkiv har haft en udstilling om legetøjsfabrikken i 2005.

http://www.valby-historie.kk.dk/udstillinger/richs.jpg

I 1955 fejrede firmaet 50 års jubilæum, i den anledning skrev formanden for Legetøjshandlerforeningen af 1913, S. Sandberg følgende i Legetøjs Tidende, september 1955:

A-S Dansk legetøjsfabrik

          50 Aars Jubilæum.

  For 50 Aar siden begyndte Fængselsvæsenet i Danmark at interessere sig for Fremstillingen af Legetøj for at give Fangerne en daglig Beskæftigelse under det til Tider lange Fængselsophold. Man mente dengang, at da det meste Legetøj indførtes fra Tyskland, og fordi der paa dette Tidspunkt kun fandtes ca. 25 mennesker, der her i Landet var beskæftiget med Fremstilling af Legetøj, gik man mindst ind i Konkurrencen med allerede eksisterende Erhverv ved at optage Fabrikationen af Legetøj.

  Med en Startkapital paa 7 Kroner gik man igang, fik fremstillet Prøver og sendte en lige løsladt Straffefange ud for at »erobre« Markedet. Han maa imidlertid sikkert selv være blevet erobret af noget stærkere eller bedre, for man hverken hørte eller saa noget til ham senere.

  Men saa dukkede Grosserer Otto Larsen fra Landsbyen. Mandemarke op, og under hans Ledelse kom der snart Fart i Foretagendet. Virksomheden overgik i 1916 til A/S Dansk Legetøjsfabrik. med Grosserer Otto Larsen som Direktør.

  Mange kendte Navne har i de forløbne Aar siddet i Selskabets Bestyrelse, men det var Grosserer Larsen, hvem Æren maa tilskrives for det gode Resultat, der opnaaedes gennem de første Aar. Grosserer Larsen døde i 1931.

  I 1918 blev Direktør Larsens Søn ansat som »Elev« i Firmaet, og efter en grundig Uddannelse, bl. a. som Rejsende, sad han ved Faderens Død som Prokurist i Firmaet, og intet var derfor naturligere, end at den samlede Bestyrelse valgte Richard Mandemark til Direktør..

 De første Aar under den nye Direktør gik forholdsvis roligt og stille, men den anden Verdenskrig nærmede sig, og med den ogsaa den naturlige Nervøsitet og Spænding indenfor   Forretningsverdenen. Da Krigen satte ind, fulgte Vareknaphed og Raastofmangel i dens Spor. Mange Raavarer slap op, bl. a. Gummi, men ogsaa med danske Varer kneb det. Hurtigt slap Varelagrene af Legetøj op, hvilket blev til dansk Legetøjsfabrikations Chance. Ogsaa »Flagmærket« fik en forøget Omsætning, og Kundekredsen blev snart saa stor, saa man saa sig nødsaget til midlertidigt at lukke for Tilgang af nye Kunder. Disse Tider er nu lykkeligvis forbi, og Dansk Legetøjsfabrik har med de Midler, der har været for Haanden, bragt Fængselsarbejdet frem til et kvalitetsmæssigt højt Stade, hvilket skyldes ikke mindst Direktør Mandemarks friske Initiativ og Forstaaelse af de Krav, der efterhaanden stilles af det købende Publikum.

  Jubilæet fejres i forholdsvis Stilhed, men der er ingen Tvivl om, at mange alligevel paa Jubilæumsdagen d. 4. Oktober vil finde Vej ud til det hyggelige Direktionskontor i Vigerslev Allé for at lykønske og hylde. Maa »Legetøjs-Tidende« ved disse Linier være den første, der gratulerer og samtidig takker for mangeaarigt godt Samarbejde i Legetøjets Verden.